شمشه بتن ویبره پشت دار 4 متری ( کد محصول : 224 )

  شمشه بتن ویبره پشت دار 4 متری
موتور بالا (هوندا )

شمشه بتن ویبره پشت دار 4 متری ( کد محصول : 224 )

شمشه بتن باریکل

شمشه بتن ویبره پشت دار 4 متری ( کد محصول : 224 )

 

 

ماله | شمشه بتن | قیمت ماله | قیمت شمشه بتن  ماله, شمشه بتن