شمشه ویبره کشوئی 3 الی 6 متری lموتوري ( کد محصول : 316 )

شمشه ویبره کشوئی 3 الی 6 متری lموتوري

شمشه ویبره کشوئی 3 الی 6 متری lموتوري ( کد محصول : 316 )

شركتی در اسپانيا در ايالت كاتولونيا فعال درزمينه توليد شمشه

شمشه ویبره کشوئی 3 الی 6 متری lموتوري ( کد محصول : 316 )

 

 

ماله | شمشه بتن | قیمت ماله | قیمت شمشه بتن  ماله, شمشه بتن