ماله دستی لبه دار دسته چوبي - mm 203×101×1.27 ( کد محصول : 244 )

ماله دستی لبه دار دسته چوبي
به سایز mm 203×102×0.95

ماله دستی لبه دار دسته چوبي - mm 203×101×1.27 ( کد محصول : 244 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون

ماله دستی لبه دار دسته چوبي - mm 203×101×1.27 ( کد محصول : 244 )

 

 

ماله | شمشه بتن | قیمت ماله | قیمت شمشه بتن  ماله, شمشه بتن