تیغه ماله ضد سایش استیل COMBI 4-120 ( کد محصول : 204 )

تیغه ماله ضد سایش استیل
COMBINATION BLADE
مدل: COMBI 4-120
جهت ماله: 120-4

تیغه ماله ضد سایش استیل COMBI 4-120 ( کد محصول : 204 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون