سینی ماله ضدسایش استیل 90 سانت ( کد محصول : 210 )

سینی ماله ضدسایش استیل 90 سانت
جهت ماله : 4-90 , MK8- 90

سینی ماله ضدسایش استیل 90 سانت ( کد محصول : 210 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون