سینی ماله ضدسایش استیل 75 سانت ( کد محصول : 209 )

سینی ماله ضدسایش استیل 75 سانت
جهت ماله : MOSKITO 75

سینی ماله ضدسایش استیل 75 سانت ( کد محصول : 209 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون