سینی ماله ضدسایش استیل 60 سانت ( کد محصول : 208 )

سینی ماله ضدسایش استیل 60 سانت
جهت ماله :MOSKITO 60

سینی ماله ضدسایش استیل 60 سانت ( کد محصول : 208 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون

کاتالوگ ماله دستی شیاردار 9 دندانه ( کد محصول : 260 )