تیغه ماله ضد سایش استیل PALA4-120 ( کد محصول : 202 )

تیغه ماله ضد سایش استیل
FINISHING BLADE
جهت ماله 120-4
مدل: PALA4-120

تیغه ماله ضد سایش استیل PALA4-120 ( کد محصول : 202 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون