تيغه ماله ضد سايش استيل كشوئي 90-8 ( کد محصول : 207 )

تیغه ماله ضد سایش استیل
COMBINATION BLADE
مدل: COMBI MK8-90
جهت ماله: 90-8

 تيغه ماله ضد سايش استيل كشوئي 90-8 ( کد محصول : 207 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون