تيغه ماله ضد سايش استيل كشوئي 120-4 ( کد محصول : 206 )

تیغه ماله ضد سایش استیل كشوئي
FINISHING BLADE
مدل : FRATTAZO 4-120
جهت ماله : 80-4 و 120-MK8

تيغه ماله ضد سايش استيل كشوئي 120-4 ( کد محصول : 206 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون