شمشه ویبره پشت دار 3 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 303 )

شمشه ویبره پشت دار 3 متری برقی تکفاز
مدل :PGM -3

شمشه ویبره پشت دار 3 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 303 )

شركتی در اسپانيا در ايالت كاتولونيا فعال درزمينه توليد شمشه

شمشه ویبره پشت دار 3 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 303 )