شمشه ويبره پشت دار 1/5 متري برقي تكفاز ( کد محصول : 301 )

شمشه ویبره پشت دار 5/1 متری برقی تکفاز
مدل PGM 1/5

شمشه ويبره پشت دار 1/5 متري برقي تكفاز ( کد محصول : 301 )

شركتی در اسپانيا در ايالت كاتولونيا فعال درزمينه توليد شمشه

شمشه ويبره پشت دار 1/5 متري برقي تكفاز ( کد محصول : 301 )