شمشه ویبره کشوئی 3 الی 6 متری برقی تکفاز / سه فاز ( کد محصول : 315 )

شمشه ویبره کشوئی 3 الی 6 متری برقی تکفاز / سه فاز

شمشه ویبره کشوئی 3 الی 6 متری برقی تکفاز / سه فاز ( کد محصول : 315 )

شركتی در اسپانيا در ايالت كاتولونيا فعال درزمينه توليد شمشه

شمشه ویبره کشوئی 3 الی 6 متری برقی تکفاز / سه فاز ( کد محصول : 315 )