شمشه بتن دستی 20×150 سانت- سر گرد -Bull float ( کد محصول : 228 )

  شمشه بتن دستی 20×150 سانت
مدل Bull float
باگیربکس ودسته 8/1متری2سرگرد

شمشه بتن دستی 20×150 سانت- سر گرد -Bull float ( کد محصول : 228 )

شمشه بتن باریکل

شمشه بتن دستی 20×150 سانت- سر گرد -Bull float ( کد محصول : 228 )