شمشه بتن دستی 20×150 سانت-سر تخت-Bull float ( کد محصول : 229 )
شمشه بتن دستی 20×150 سانت
مدل Bull float
باگیربکس ودسته 8/1متری2
سرتخت

شمشه بتن دستی 20×150 سانت-سر تخت-Bull float ( کد محصول : 229 )

شمشه بتن باریکل

شمشه بتن دستی 20×150 سانت-سر تخت-Bull float ( کد محصول : 229 )