شمشه بتن دستی 20×90 سانت-سر تخت-Bull float ( کد محصول : 231 )

  شمشه بتن دستی 20×90 سانت
مدل Bull float
باگیربکس ودسته 8/1متری2
سرتخت

شمشه بتن دستی 20×90 سانت-سر تخت-Bull float ( کد محصول : 231 )

شمشه بتن باریکل

شمشه بتن دستی 20×90 سانت-سر تخت-Bull float ( کد محصول : 231 )